Technisch verslag, Milieuaudit 

Om de verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen en de traceerbaarheid van verontreinigde grond na te gaan, heeft de Vlaamse regering een regelgeving voor het gebruik van uitgegraven grond opgesteld. Deze regeling is ook wel gekend als de grondverzetregeling.

Tauw in Brussel en Izegem heeft als bodemsaneringsdeskundige type 1 en 2 reeds een jarenlange ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van bodemsaneringsprojecten en de begeleiding van saneringswerken. Steunend op zijn ervaring en op zijn technische infrastructuur (veldwerkploegen in eigen beheer) biedt Tauw u een snelle uitvoering van het bodemonderzoek voor grondverzet, de opmaak van een verzorgd technisch verslag en een complete begeleiding bij de uitvoering van uw projecten met grondverzet aan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze milieu audits.

Infiltratieproef

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is een individuele infiltratievoorziening in vele gevallen verplicht (de ‘Watertoets’).

Er kan echter van de opgelegde infiltratievoorzieningen afgeweken worden, onder andere indien aangetoond wordt dat de infiltatiecapaciteit (doorlatendheidsfactor kf) van de bodem voldoende klein is.

Tauw kan voor u een dergelijke infiltratieproef uitvoeren en u zo een eventueel nutteloze zware kost besparen. Wij voeren hiervoor een Ksat in situ permeameting uit waarmee de verzadigde waterdoorlatendheid van de vadose (onverzadigde) zone wordt bepaald.

Deze infiltratieproef staat ook bekend als de in-situ putdoorlatendheidstechniek, de  inpompmethode of de boorgatinfiltratietest.

Tauw in Brussel & Izegem: voor al uw milieu audits & infiltratieproef

Bezoek onze website