Asbestinventaris & Asbestsanering Tauw Izegem - Brussel

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Deze asbestinventaris vormt het uitgangspunt voor een beheersprogramma, dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Op die manier kan men het inademen van asbestvezels ook voorkomen of beperken bij losse karweitjes of onderhoudswerkzaamheden op asbestbevattende materialen of bij veroudering en beschadiging van materialen waar asbestvezels niet (meer) vastzitten in cement of een ander bindmiddel. Ook bij afbraakwerken is onder bepaalde omstandigheden een asbestinventarisatie verplicht.

Tauw heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is voor de asbestinventaris en de analyse van risico's voor de gebruikers van een zone met asbesthoudende materialen. Naar aanleiding van de conclusies van deze analyse kan een beheersplan worden opgesteld of bepaald worden of een eventuele asbestsanering nodig is.

Ons deskundig onderzoek:

 • Asbestinventarisatie in het kader van de bescherming van de werknemers (KB Maart 2006)

 • Asbestinventaris voor de start van afbraakwerken of renovatiewerken

 • Uitvoeren van risico-analyse en opmaak van beheersplan na asbestinventaris

 • Opvolging en bijstand tijdens werken voor asbestsanering

 • Onderzoek op asbestvezels in bodem en puin

 • Budgetteren van verwachte asbestsaneringskost

 • Asbestinventarisatie type BIM vóór de verwerking of vernietiging van een gebouw, gebouwd met vergunningen die dateren van vóór 1998 en met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m². Subtext

Heeft u nog vragen? Neem dan zeker eens contact met ons op!

Sloopinventarisatie

Het opstellen van een sloopinventaris is door OVAM verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor de bouwheer, maar ook de architect, deskundige of aannemer heeft bepaalde verplichtingen. In het kader van het traceerbaarheidssysteem Tracimat (voortvloeiend uit het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten) dient de traceerbaarheidsprocedure te worden gevolgd om zo het onderscheid te kunnen maken tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Hiervoor zijn onder andere een sloopopvolgingsplan (inclusief sloopinventaris) en eventueel een controleverslag noodzakelijk.

De sloopinventaris bestaat -naast de administratieve gegevens van het te slopen gebouw- uit een luik gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend materiaal, brandstoftanks, olievaten,…) en een luik niet-gevaarlijke afvalstoffen (af te voeren metselpuin, maar ook storende afvalstoffen zoals hout, glas,…). Indien nodig wordt het asbesthoudend materiaal in kaart gebracht via een aparte destructieve asbestinventaris.

Het sloopopvolgingsplan (SOP) in het kader van Tracimat heeft als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Een sloopinventaris maakt hier integraal deel van uit. Het sloopopvolgingsplan dient te worden conformverklaard door Tracimat.

Het controleverslag is verplicht bij afbraak van gebouwen met een bouwvolume > 1000 ³ alsook bruggen en tunnels. Hiervoor is een controlebezoek door één van deskundige noodzakelijk na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen. Het controleverslag wordt eveneens ter beoordeling aan Tracimat voorgelegd.

Tauw als deskundige:

 • stelt een 'verklaring van selectieve sloop/ontmanteling' op.

 • stelt het sloopopvolgingsplan (SOP) in het kader van Tracimat op;

 • volgt de sloop- en/of ontmantelingswerken op;

 • voert het controlebezoek in het kader van Tracimat uit en stelt het controleverslag op;

 • volgt de afvalstoffentransporten op, stuurt deze zo nodig bij en houdt een kopie van alle transportdocumenten bij;

 • let er op dat de ontmantelaar/sloper vóór de oplevering van de werken kopieën van de transportdocumenten en de nodige bewijzen van legale verwerking van de afvalfracties (bijvoorbeeld aanvaardingsbonnen van de afvalverwerker) aan de opdrachtgever bezorgt;

Het is aan te raden een sloopinventaris steeds te combineren met een asbestinventaris. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte op maat.

Bezoek onze website